KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Návrat na základní informace

Usnesení z výročního shromáždění členů Klubu společenských věd
konaného dne 18. března 2015 v Praze

Mnohaletá činnost Klubu společenských věd vytváří předpoklady pro její další rozvíjení a zdokonalování.

a) Výroční shromáždění KSV schvaluje:

1. Stanislava Zemana, za předsedu shromáždění,
Jana Mišoviče, za zapisovatele,
Jana Mráze, za ověřovatele zápisu,
Františka Kovandu a Václava Tomeše, jako ověřovatele sčítání hlasů.
2. Zprávu o činnosti Klubu za období 2013–2015 a náměty pro další činnost v ní obsažené, přednesenou předsedou KSV Lubomírem Vackem.
3. Zprávu o hospodaření KSV za období 2013–2015 přednesenou hospodářem Františkem Šmejdou a účetní závěrku za roky 2013 a 2014.
4. Zprávu revizní komise za období 2013–2015, kterou předložila předsedkyně revizní komise Iva Jozífková se závěrem: Nebyly shledány závady ve smyslu zásad hospodaření občanských sdružení.
5. Výsledky volby členů výboru KSV a kontrolní komise KSV.
6. Změnu názvu dosavadního "Klubu společenských věd" na "Klub společenských věd, z.s.".
7. Úpravu Stanov KSV, z.s. v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.
8. Jiřího Boháčka jako osobu oprávněnou k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků vedeného Městským soudem v Praze.

b) Členská schůze KSV, z.s. ukládá:

1. Dosavadnímu předsedovi Lubomíru Vackovi svolat do 14 dnů ustavující schůzi nově zvoleného výboru KSV, z.s. a ustavující schůzi nově zvolené kontrolní komise KSV, z.s.
2. Jiřímu Boháčkovi, jako osobě oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů, neprodleně podat návrh na zápis změn údajů KSV, z.s. do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

c) Členská schůze KSV, z.s. po diskusi doporučuje výboru KSV, z.s.:

1. Pokračovat v odborně osvětových aktivitách, zejména přednáškách a diskusních seminářích obsahově zaměřených podle Stanov KSV, podle doporučení odborné rady KSV a dle rozhodnutí výboru KSV.
2. Doplňovat své působení v oblasti společenských věd širším uplatňováním poznatků zejména z historie, politické ekonomie, filozofie, sociologie, psychologie, mezinárodní politiky a informatiky.
3. Podporovat a realizovat informační a vzdělávací aktivity v oborech společenských věd pro společenské a zájmové organizace a další zájemce. Působit při politickém vzdělávání, oceňování a hodnocení společenskovědních aktivit.
4. Zintenzivnit a rozšiřovat spolupráci s levicovými společenskými organizacemi v regionech ČR s akcentem na získávání dalších zájemců o společenskovědní obory.
5. Věnovat vysokou pozornost kvalitě internetových stránek KSV a zabezpečovat efektivní fungování informačního servisu KSV.
6. Rozvíjet prezentační a publikační činnost KSV a spolupráci se sdělovacími prostředky. Podporovat publikační a teoretickou činnost členů KSV.
7. Vytvářet organizační a odborné předpoklady k plnění námětů vyplývajících z jednání výročního shromáždění a připravit obsahovou koncepci KSV na další období.
8. Projednat do 30. 6. 2015 ve výboru KSV připomínky, podněty a návrhy vzniklé v diskusi.

Poslední aktualizace:
15.6.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz