KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

13. května 2015 – středa 17,00-19,05
Přednáška s diskusí na téma
POČÍTAČE UMÍ NEJEN INFORMOVAT, ALE I POČÍTAT - úvod do programování matematických úloh
Přednesl Ing. Jan Kozánek, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153

          Text a foto LA (KSV)

Za účasti desítky posluchačů řídil jednání místopředseda KSV RNDr. Jan Mráz, CSc.
Ing. Jan Kozánek, CSc. zahájil svou přednášku vysvětlením významu matematiky pro řadu oborů lidské činnosti. Dále zrekapituloval vývoj počítačů od jejich počátků do současnosti a seznámil posluchače s tím, jak postupně rostly jejich výkonnostní parametry (jeden z přehledů je zachycen na prvním snímku). Připomněl, že kromě číslicových počítačů, kterým je věnována tato přednáška, existují také počítače analogové. V dalším výkladu popsal jednotlivé komponenty počítačů - od procesorů přes paměti atd. až po periferní zařízení (např. tiskárny). Kromě technického vybavení (hardwaru) je základem činnosti počítačů programové vybavení (software). Programovací nástroje začínají strojovým kódem, postupně se vyvinuly různé vyšší programovací nástroje (jazyky), ať už "klasické" (Basic, Fortran, C++ a mnoho jiných) nebo symbolické (např. MATLAB). Dále Ing. Kozánek popsal způsob zobrazení číselných hodnot v počítači a význam tohoto zobrazení pro přesnost výpočtů. Metodiku výpočtů pak ilustroval na několika matematických úlohách, např. na řešení lineárních rovnic, na operacích s vektory a maticemi nebo na řešení kvadratických rovnic.
V následné diskusi zaznělo 18 příspěvků. Diskuse se věnovala převážně obecnějším otázkám, zejména souvislostem mezi matematikou (a obecně technickým pokrokem) a rozvojem lidské společnosti. Ing. Kozánek ochotně odpovídal na položené otázky. Bylo poukázáno např. na to, jak rozvoj matematiky a výpočetních metod přispěl k rozvoji takových oborů, jako jsou kosmické technologie nebo naopak zbrojení. Za obory s největšími nároky na výpočetní kapacity lze považovat např. meteorologii nebo obecně obory zabývající se prouděním kapalin a plynů. Další diskuse se zabývala souvislostmi mezi vzdělaností, technickým pokrokem a vzestupem či úpadkem lidských civilizací. Např. existence římských číslic, na rozdíl od arabských, byla brzdou matematiky, protože římské číslice byly zcela nevhodné pro matematické operace. Bylo poukázáno na to, že s rychlostí rozvoje techniky ubývá užitečnosti předávaných zkušeností mezi lidskými generacemi, protože nastupující generace žijí ve zcela jiném "technologickém" prostředí. Negativním důsledkem rozvoje informačních technologií je mimo jiné ztráta motivace k vyhledávání informací četbou (tištěné) literatury a tím upadá i schopnost porozumění textu, neboť hledání na internetu je mnohem méně náročné. Byl také vyjádřen názor, že přílišná liberalizace školství vede k rozvolnění výuky odborných předmětů ("každý učí jen to, co ho baví").
Výklad Ing. Kozánka byl nesporně velmi zajímavý a přínosný a Klub společenských věd projevil zájem o další přednášku.

Poslední aktualizace:
15.5.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz