KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na listopad 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

10. listopadu 2014 – pondělí 17,00-18,50
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Beseda s předsedou Česko-vietnamské společnosti Marcelem Winterem
AKTUÁLNÍ SITUACE VE VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLICE
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

     Text a foto LA (KSV)

Namísto původně ohlášeného velvyslance Vietnamské socialistické republiky (VSR), který svou neúčast omluvil, přednesl úvodní slovo předseda Česko-vietnamské společnosti (ČVS) Marcel Winter (na snímku). Za účasti 35 zájemců informoval o činnosti ČVS, o svých bohatých zkušenostem ze spolupráce s Vietnamem a o současné situaci ve VSR.
V úvodu představil Česko-vietnamskou společnost jako nejstarší a největší celostátní organizaci pro přátelství s VSR (viz www.cvs-praha.cz). Sám se věnuje spolupráci s VSR od r. 1994. Za tu dobu 47krát navštívil Vietnam, byl dvakrát přijat vietnamským prezidentem a v r. 2013 absolvoval téměř roční pobyt ve VSR. Podílel se na řadě ekonomických aktivit mezi českými a vietnamskými firmami. Vyslovil politování nad tím, že české sdělovací prostředky přinášejí málo objektivních informací o VSR, a proto ve svém vystoupení uvedl řadu zajímavých informací i osobních postřehů.
Pokud jde o hospodářskou produkci, VSR je ve světovém měřítku druhým největším vývozcem rýže, největším vývozcem kávy typu robusta, čtvrtým největším vývozcem krevet a dále třetím největším vývozcem ropy z Jihočínského moře. Z nerostného bohatství má Vietnam především velká ložiska antracitu, zemního plynu, mědi (průzkumy měděných ložisek v minulosti prováděli geologové z někdejší ČSSR), bauxitu a již zmíněné ropy. V rámci rozvoje měst a infrastruktury se v hlavním městě Hanoji právě staví nadzemní městský kolejový systém s provozem vlaků na magnetickém polštáři a připravuje se stavba zcela nového letiště. V Ho Či Minově městě (dříve Saigon) se buduje metro s částečně podzemním a částečně povrchovým provozem, přičemž první soupravu pro toto metro věnovala Vietnamu Spolková republika Německo. Ve výstavbě je také dálnice napříč Vietnamem s plánovanými 106 mosty, na jejímž financování se podílejí úvěry z několika západních zemí. Na vietnamských silnicích se vybírá mýto na hranicích každé provincie a slouží k údržbě silniční sítě v dané provincii úměrně k hustotě provozu a opotřebení komunikací. V rámci organizace ASEAN má Vietnam zajišťovat od r. 2020 výrobu elektřiny pro sousední Kambodžu a Laos, mimo jiné pomocí 13 nových jaderných elektráren. Tento plán je spolufinancován úvěry z Ruska a Japonska, palivové články budou podle uzavřené dohody dodávány z USA. V r. 2012 se VSR stala 150. členem Světové obchodní organizace (WTO).
Vietnam má v současnosti 92 mil. obyvatel, z nichž více než polovina se hlásí k buddhismu. Hlavní zásada, kterou se řídí zahraniční politika VSR, je vyslovena i na prezidentské standartě: "Jsme přátelé všech zemí". Vietnamci jsou především pracovití lidé. Jejich osobní priority se soustřeďují na 3 oblasti: (1) péče o děti, tj. věnovat maximální zdroje na vzdělání svých dětí včetně možnosti studia v zahraničí, (2) péče o rodiče, spočívající především ve finanční podpoře vlastních rodičů ve stáří, (3) péče o vlastní rodinu, kterou mimo jiné dokumentuje to, že Vietnamci pracující v zahraničí posílají domů ročně celkem cca 14,5 mld. dolarů. O rostoucí životní úrovni Vietnamců svědčí například klesající počet jízdních kol a rostoucí počet motocyklů v běžném provozu, u dětí pak rostoucí počet elektrokol. Stáří automobilů v běžném provozu nepřesahuje 10 let. Navzdory nesporným ekonomickým úspěchům od skončení vietnamské války je třeba uvést, že cca 2,5 mil. obyvatel žije v současné době na hranici nebo pod hranicí chudoby, což je však výrazný pokles proti minulosti. Velké rezervy jsou také např. v kvalitě nemocnic.
VSR je rozdělena na provincie, z nichž každá má vlastní základní průmysl, např. elektrárny, cementárny atd. Vedení každé provincie má ve své správě průmyslovou zónu, o jejímž rozvoji plně rozhoduje. Kromě toho existují tzv. volné ekonomické zóny s podnikatelskými aktivitami firem se společnou vietnamskou a zahraniční majetkovou účastí. K rozdílu mezi bývalým "jihem" a "severem" lze říci, že životní úroveň se postupně vyrovnala. Nicméně u většiny firem převažuje "regionální" působnost jejich podnikání, třebaže vesměs mají oficiální sídlo v Hanoji jakožto všeobecně uznávané metropoli VSR. Zajímavostí je, že Vietnamci nejsou zvyklí vytvářet poptávky na dovozy nebo jinou spolupráci a očekávají aktivní nabídky od svých partnerů. Přesto jsou v mezinárodní spolupráci úspěšní, což svědčí o zájmu ostatních států (včetně vyspělých západních ekonomik) o tuto zemi.
Měnovou jednotkou ve VSR je vietnamský dong (VND). Jeho kurz k naší měně je cca 1 Kč = 1.000 VND. Ceny ve Vietnamu jsou pro nás velmi příznivé, např. plněná bageta 3-7 Kč, cigarety 30 Kč. Prodejci se snaží získat zákazníka především ochotou a "prací navíc", ať už jde o otvírací dobu do pozdních večerních hodin a o víkendech nebo o lepší balení a prezentaci zboží. Při výrobě potravin se nepoužívají chemické přísady. Jak známo, ve VSR je běžné živnostenské podnikání. Z nadnárodních řetězců působí ve Vietnamu pouze obdoba řetězce Makro, aby živnostníci měli možnost zvýhodněných nákupů. Žádnému zahraničnímu maloobchodnímu řetězci nebyl umožněn vstup na vietnamský trh z důvodu ochrany vlastní obchodní sítě před cizím monopolem. Ve Vietnamu také nenajdeme přemrštěné platy a "zlaté padáky" v odměňování managerů. Průměrný měsíční plat kvalifikovaného dělníka je cca 2.500 Kč, středoškoláka 4.000-4.500 Kč a vysokoškoláka 8-9 tis. Kč, v pobočkách zahraničních firem (např. v oboru informačních technologií) až 15.000 Kč. V případě nezaměstnanosti mají vietnamští občané možnost odejít za prací do zahraničí.
Pokud jde o zahraniční kontakty, Vietnam má s mnohými západními zeměmi intenzívnější spolupráci než s ČR. O financování velkých stavebních akcí již byla řeč. V Hanoji funguje nemocnice vybavená Francií, a to včetně části lékařského personálu. Vybavení ústřední vojenské nemocnice pochází od nás. Velkým obchodním partnerem VSR je Kuba, odkud se především dováží třtinový cukr. 22.října 2014 se konala dvoustranná konference "Rusko-vietnamská ekonomika". Vietnam navštívilo v r. 2013 cca 12,5 mil. zahraničních turistů (pro srovnání - v r. 1994 to bylo jen cca 1,4 mil.). Také z tohoto důvodu se VSR snaží o zachování a obnovu přírody (ještě stále po ničivé vietnamské válce) a má ambici stát se "destinací milénia".
Pokud jde o náš vztah k Vietnamu a Vietnamcům, bohužel přetrvává představa, že "Vietnamec = trhovec". V ČR žije cca 69 tisíc Vietnamců (první Vietnamce přijalo Československo již v r. 1950). Řada z nich studuje na středních a vysokých školách, a to s výraznými úspěchy (např. až dvě třetiny vysokoškoláků vietnamské národnosti v ČR končí studium s tzv. červeným diplomem). Bohužel ČR, na rozdíl od USA nebo Kanady, vypisuje jen velmi málo studijních stipendií pro zájemce z VSR. V poslední době se stále více daří řešit negativní jevy, spojené s určitou (početně malou) částí vietnamské komunity v ČR, jako je drogový byznys.
Naopak ve VSR žije cca 206 tisíc Vietnamců, kteří umějí česky, protože u nás studovali. Dva z nich v současné době zastávají pozice náměstků ministrů vietnamské vlády.

V následné diskusi zaznělo 6 dotazů nebo drobných příspěvků a osobních vzpomínek pamětníků. Na položené otázky M. Winter obšírně odpověděl a připojil některé další osobní postřehy a dojmy z četných pobytů ve VSR a ze spolupráce s vietnamskou komunitou v ČR.
I přes omluvenou nepřítomnost velvyslance VSR přispěla tato akce výraznou měrou k našemu poznání Vietnamu a života jeho obyvatel.

Poslední aktualizace:
11.11.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz