KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na květen 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

14. května 2014 - středa 17,00-19,00
Volná diskuse a úvaha na sociologické téma
O POTŘEBĚ DOKONALEJŠÍ PROPAGANDY SOCIALISMU
Úvod Ing. Lubomír Vacek, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

          Text a foto LA (KSV)

Za účasti téměř dvacítky zájemců přednesl úvodní slovo předseda Klubu Ing. Lubomír Vacek, CSc. Nejprve však přivítal mezi hosty PhDr. Jaromíra Sedláka, který nedávno obdržel jednu z "Cen KSV za soubor publicistických statí" v rámci vyhlášených ocenění KSV za odborné práce levicového charakteru uveřejněné v letech 2012-13 a připomněl význam a cíle tohoto pravidelného hodnocení.
Vlastní téma podvečera uvedl L. Vacek připomenutím jedné z dosavadních činností KSV - za dobu své existence Klub provedl celkem 53 sociologických výzkumů. Z výsledků výzkumů Klubu i jiných institucí uvedl některá fakta ve vztahu k levici a konkrétně ke KSČM. Např. zhruba čtvrtina respondentů neví nic o KSČM a jejím programu, mezi populací ve věku do 29 let činí tento podíl dokonce 55%. Zhruba polovina respondentů ví o KSČM málo a jen 5% ví tolik, že jsou schopni věcně diskutovat o konkrétních tématech z činnosti a programu KSČM. Na téma socialismu projevila většina respondentů alespoň dílčí vědomosti, ale ve většině případů zkreslené současnou antilevicovou propagandou. Zajímavý byl výsledek průzkumu, kde byly respondentům předloženy k vyjádření body volebního programu KSČM, aniž jim bylo řečeno, o čí program se jedná - 80% respondentů vyjádřilo s programem souhlas.
K hlavnímu tématu - propagaci socialismu - L. Vacek zdůraznil důležitost vyváženého hodnocení úrovně současné propagandy KSČM. Např. Haló noviny podle mediálních průzkumů mají největší "čtivost" na jeden výtisk - cca 2,7 čtenáře. KSČM je jediným politickým subjektem, který poskytuje výuku marxismu. Členové a funkcionáři strany se účastní řady kontaktních akcí v regionech. Zatímco finanční prostředky současné české levice jsou omezené, na Západě jsou vynakládány miliardy dolarů ročně na pravicovou propagandu. Na jedné z nedávných mezinárodních konferencí komunistických a dělnickcýh stran, konané v Praze, bylo shodně konstatováno, že právě propaganda patří mezi nejslabší stránky v aktivitách těchto stran.

V následné diskusi bylo předneseno celkem 16 příspěvků.
Diskutující připomněli zejména tyto okolnosti:
- stále chybí kritická analýza minulosti, konkrétně období 1945-89, ale i vývoje od r. 1990
- je třeba nejen propagovat myšlenky socialismu, ale také charakterizovat negativní vlastnosti současného systému a nabídnout jejich konkrétní řešení, a to nejen vůči pravicovým konceptům, ale i vůči současné koaliční vládě s účastí ČSSD
- není jasně, ale zároveň stručně a srozumitelně formulována představa budoucí společnosti podle levicového konceptu, chybí "velký sociální cíl", kterého chceme dosáhnout
- v současné době převládá snaha o dosažení pragmatickcýh cílů, jako je členství ve výborech a komisích na všech stupních zastupitelských orgánů a operativní předvolební agitace, zatímco koncepční propagandistické práce je málo
- využívání elektronické komunikace a sociálních sítí není na žádoucí úrovni, aby oslovilo zejména mladší generace veřejnosti - výjimkou jsou víceméně osobní aktivity některých osobností KSČM
- nejlepší formou propagandy je propagace "socialistického životního stylu" (pozitivní osobní příklad)
- v populaci roste podíl mladších lidí, kteří vstoupili do aktivního života těsně před koncem minulého režimu nebo později a byli a jsou vystaveni antikomunistické a antilevicové propagandě ve školách a médiích
- v propagandistickém působení na nastupující generace bylo ztraceno téměř celých posledních 25 let
- u starších lidí je v menšině kritický postoj k minulému režimu, ale přetrvává u nich např. negativní postoj k Rusku, zřejmě stále pod vlivem událostí v srpnu 1968, což bohužel má vliv na jejich hodnocení současného dění na mezinárodní scéně (např. Ukrajina)
- strana by měla působit jednotně, její reprezentanti by neměli navzájem kádrovat své názory a výroky
Účastníci vesměs popisovali své osobní zkušenosti s levicovou propagandou a s reakcemi a názory občanů. Dále byl mj. diskutován vliv médií, zejména televize, z nichž veřejnoprávní ČT neplní svou funkci.

V závěru L. Vacek přislíbil, že vzhledem k závažnosti tématu se Klub bude zabývat otázkami propagandy socialismu i v budoucnu.

Poslední aktualizace:
16.5.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz