KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na duben 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

9. dubna 2014 - středa 17,00-18,50
Informace s diskusí
DOSAVADNÍ POZNATKY Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

               Text a foto LA (KSV)

Za účasti dvou desítek posluchačů zhodnotili členové sekce regionálních dějin KSV dosavadní čtyři roky práce sekce. Na snímcích hlavní referující (zleva): RSDr. František Kovanda (vedoucí sekce), RNDr. Jan Mráz a Ing. Václav Tomeš.
Cílem činnosti sekce je přispět ke zvýšení zájmu o regionální historii Československa a ČR, zejména s přihlédnutím k dějinám dělnického a komunistického hnutí.
Činnost sekce spočívá zejména ve shromažďování faktů, dokumentů a informací, dále ve studiu práce předchůdců - badatelů, historiků, archivářů - v období do r. 1989, kdy byla historickému bádání věnována velká pozornost ze strany státu. Z minulosti připomeňme např. Ústav dějin KSČ, Směrnici ÚV KSČ pro studium regionálních dějin (z r. 1962), archivy Ústřední rady odborů s dokumenty k dějinám závodů a podniků, kluby ČSM a SSM věnované historii a mnohé další.
Při shromažďování faktů a dokumentů k historii závodů a podniků pomáhá sekci řada dobrovolníků, z nichž mnozí věnovali sekci přírůstky z vlastních soukromých archivů. Sekce rovněž dlouhodobě spolupracuje s historicko-doumentační komisí Klubů českého pohraničí. První kontakty byly navázány s orgány ČSSD v zájmu komplexního zdokumentování historie celého levicového hnutí na našem území.
Mezi hlavní akce, organizované sekcí, patřila celostátní konference k regionální historii, konaná v r. 2011 v Čelákovicích. Členové sekce se zúčastnili také desítek dalších teoretických konferencí a seminářů a podílejí se na přednáškách k historii v rámci Švermovy univerzity.
Odkazy na některé stěžejní dokumenty, zpracované sekcí, můžete najít v naší elektronické edici Fórum společenských věd.
Na besedě byly připomenuty zejména tyto publikace:
- Fakta o pražských a středočeských průmyslových podnicích a závodech dvacátého století - publikované údaje vycházejí z podnikového rejstříku vedeného od r. 1950 do r. 1989, který obsahuje klíčová data o 1.193 někdejších národních podnicích, včetně jejich kádrového obsazení
- Pamětní desky v Praze
Shromážděný dokumentační fond je zaměřen na témata:
- průmysl
- zemědělství
- odborové, mládežnické a dělnické hnutí
a to především v období 1945-89.
Aktuálně je shromážděno 885 titulů o 74 tis. stran (viz Katalog 2013). Seznamy, anotace a případně plná znění budou postupně publikovány na našem webu (dosavadní odkazy viz Fórum společenských věd). Publikace budou postupně tříděny podle okresů, autorů, data vydání apod. Po dohodě je možné zpřístupnit dokumenty případným zájemcům, případně poskytnout odborné konzultace k regionální historii a její metodologii.
Z aktuálních akcí sekce regionálních dějin lze zmínit zejména výstavu o historii závodů a podniků v prostorách galerie a.s. Futura (zprávu z vernisáže viz zde) nebo připravovanou kroniku levicového hnutí mládeže od r. 1990.
Členové sekce dále poukázali na závody, podniky a celé výrobní obory, v nichž bylo poválečné Československo na vysoké úrovni, ale které byly po roce 1989 zdecimovány, jako např. výroba leteckých motorů, motocyklů (kdysi jedna pětina celosvětové produkce), závod ČKD Polovodiče (vzniklý na místě bývalé továrny Jawa, jak připomnělo vzpomínkové shromáždění 29.10.2013), závod ČKD Dukla, cementárny, cukrovary (v r. 2000 zbyl jen jeden) a další. Přitom docházelo k likvidaci nejen zastaralých, ale i tehdy (1989) moderních výrobních provozů. Dále bylo připomenuto, že znárodnění po r. 1945 neznamenalo úpadek, nýbrž naopak poválečnou obnovu a další rozvoj závodů a podniků, počínaje dvouletým hospodářským plánem 1947-48.
Sekce regionálních dějin vyjádřila poděkování všem dosavadním spolupracovníkům a dárcům dokumentů. Sekce uvítá další nabídky na spolupráci a případné další přírůstky do dokumentačního fondu.

V diskusi zaznělo celkem 17 názorů, připomínek a dotazů.
Účastníci např. poukázaly na význam analýzy materiálů vydávaných Ústavem pro studium totalitních režimů, zejména o činnosti někdejších bezpečnostních orgánů v letech 1948-89. Tyto dokumenty ukazují rozsah protistátních a protispolečenských aktivit v uvedeném období, včetně úspěchů bezpečnostních orgánů v boji proti nim. Tyto dokumenty mají sloužit k současné antikomunistické a antilevicové propagandě, ale mohou být i obecným poučením o tom, že vůči oponentům nelze postupovat jen silovými metodami nebo o tom, jakou negativní roli sehrál pasivní postoj politických orgánů (KSČ) vůči informacím v bezpečnostních svodkách v období před listopadem 1989.
Dále byly připomenuty další konkrétní příklady zlikvidovaných úspěšných závodů a podniků a jejich výrobního sortimentu, jako např. jednotlivé závody podniku TESLA (od telefonů přes ústředny, televizory, rozhlasové a televizní vysílací komplexy až po unikátní pasivní radarové systémy), kosmické technologie z ČKD a další. Jednalo se nejen o silné výrobní celky, ale i o menší, nicméně prosperující provozy.
Předseda KSV Ing. Lubomír Vacek, CSc. ocenil rozsáhlou a úctyhodnou práci sekce regionálních dějin Klubu. Sekce by se měla dále zaměřit na shromažďování materiálů z dalších krajů a shromážděné podklady systemizovat a vyhodnocovat se zaměřením jak na propagaci pozitivních stránek minulého vývoje, tak na vysvětlení negativních prvků období 1945-89. K budoucímu pátému výročí sekce by Klub měl uspořádat další celostátní odborný seminář v r. 2015.

Poslední aktualizace:
12.4.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz