KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na únor 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

19. února 2014 - středa 17,00-19,00
Přednáška s diskusí na téma
SOUČASNÉ POLITICKÉ PROCESY A VYROVNÁNÍ SE S MINULOSTÍ
Přednesl JUDr. Čestmír Kubát
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153

          Text a foto LA (KSV)

Více než 40 posluchačů se zájmem vyslechlo úvodní slovo zkušeného právníka, který se nejprve věnoval krátkému historickému exkurzu. Na českou zemi, nevelkou svou rozlohou i počtem obyvatel, v její historii vždy působily a působí vnější vlivy. To vede často k mnohým absurditám v českém vývoji, jak obecném, tak právním.
Po listopadovém převratu 1989 došlo různými způsoby ke kriminalizaci činů a osob z let 1948-89. Charakteristickým může být citát z projevu prezidenta Václava Havla z 28.10.2001: "Horší podle mne je, že lze kolem nás pozorovat v podstatě velmi slabou potřebu dát průchod spravedlnosti, to znamená odsoudit vše odsouzeníhodné... Jenomže bez upřímné společenské objednávky promítnuté do jasného politického odhodlání se efektivnější a rychlejší práce vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců v této věci asi nedočkáme" (http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=61_projevy.html&typ=HTML). Jindy (21.8.1990) zase hovořil např. o "krajně temných slušovických žilkách" (http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=300_projevy.html&typ=HTML) apod. K realizaci této linie byl mj. zřízen tzv. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) a jeho prvním ředitelem se stal Václav Benda, aniž by byl příslušníkem Policie ČR. Mnozí státní zástupci i soudci se nechali ovlivnit vzniklou atmosférou a vyslyšeli politické zadání. Stíhání předlistopadových činů napomohlo ustanovení o přerušení promlčecí lhůty po dobu tzv. protiprávního a zločinného komunistického režimu. V rozporu se zákony byly uplatňovány trestní sazby méně příznivé pro obviněného.
Samostatnou kapitolou polistopadového práva bylo vyvlastňování majetku bývalé KSČ ("navrácení lidu čsl. republiky"), ačkoliv ten byl v jednotlivých regionech pořízen převážně z členských příspěvků, nikoliv ze státních prostředků. Se snahou ekonomicky oslabit komunistickou stranu souvisely i obstrukce a intriky kolem nabytí současné budovy ÚV KSČM.
Celým polistopadovým obdobím se táhnou pokusy o likvidaci KSČ, resp. KSČM. Ve všech zákonech upravujících existenci a činnost politických stran byla však komunistická strana vždy výslovně uvedena jako politická strana existující a působící v souladu s daným zákonem. Přesto se stále čas od času objevují pokusy o zdůvodnění, proč by měla být zastavena činnost strany. Podobným pokusům byl vystaven i Komunistický svaz mládeže, na jehož podporu vznikla spontánní iniciativa v mezinárodním měřítku.
JUDr. Kubát dále uvedl a komentoval některé případy zpolitizovaného trestního stíhání konkrétních osob, např. Aloise Grebeníčka, Ludmily Brožové-Polednové, Karla Vaše, bývalých pohraničníků a rozvědčíků a čerstvé kauzy funkcionářů z doby kolektivizace zemědělství. Před každým podobným procesem probíhá v českých médiích intenzívní kampaň s cílem zdiskreditovat obviněné osoby, jako by jejich vina byla předem jasná. Podle údajů ÚDV bylo od r. 1990 dosud žalováno celkem několik set osob. V souvislosti se stíháním bývalého vojenského prokurátora Karla Vaše byly uvedeny podrobnosti k někdejší trestní kauze gen. Heliodora Píky. Při procesu s K. Vašem nebyly připuštěny klíčové důkazy navrhované obhajobou ve prospěch obžalovaného K. Vaše.
Další zmínka se týkala odebírání nebo snižování výsluh bývalým vojákům a policistům. Podivné bylo také zrušení Vysoké školy politické, jejímž studentům nebylo umožněno dostudovat ani na této škole, ani na jiné tuzemské vysoké škole (na rozdíl od postupu při rušení obdobných škol např. v Rusku).
V souvislosti s kontroverzními polistopadovými amnestiemi prezidentů Havla a Klause byla připomenuta vyvážená amnestie prezidenta A. Novotného z r. 1960, která se z velké míry vztahovala jak na potrestané "protistátní" činy, tak na později potrestané aktéry nezákonných praktik při stíhání "protistátních" trestných činů.
V druhé části podvečera odpověděl JUDr. Kubát na více než deset dotazů z řad posluchačů.

Doporučená literatura k doplnění tématu:
Kolektiv autorů: Jak to bylo doopravdy, Ottovo nakladatelství, Praha 2010
Jaroslav Srbek: Alois Grebeníček - pravda a lži, Futura, Praha 2002
Karel Hoffmann: Obžalován z vlastizrady, Orego, 2008
Karel Vaš: Moje perzekuce v právním státě aneb epochální výlet české justice do 50. let XX. století, Orego, 2001

Poslední aktualizace:
26.2.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz