KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na leden 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

20. ledna 2014 - pondělí 17,00-19,00
ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Aktuální situace v ČLR a závěry 3. plenárního zasedání ÚV KS Číny
chargé d´affaires a.i. velvyslanectví ČLR v ČR paní Yan Yuqing
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

          Text a foto LA (KSV)

Na 45 účastníků vyslechlo podrobnou informaci paní chargé d´affaires o aktuální situaci v ČLR po 3. zasedání ÚV KS Číny.
ÚV KS Číny přijal 55 rámcových úkolů a na 300 konkrétních opatření v řadě oblastí ekonomického, sociálního a politického života i právního systému v ČLR. Důraz je kladen na všestrannost vytyčených reforem, jejichž cílem je další rozvoj čínské společnosti.
Za rozhodující princip ekonomiky je považováno tržní prostředí při souběžném fungování státního a soukromého podnikání a dodržování jejich vzájemné rovnoprávnosti, avšak při udržení většinového charakteru státního vlastnictví podniků. Ekonomickému rozvoji má napomoci snížení ekonomických limitů (základního jmění) i byrokracie při zakládání firem, a omezení restrikcí pro vstup zahraničního kapitálu.
ČLR je největším světovým výrobcem produktů v řadě výrobních odvětví, ale za cenu nízkého finančního podílu (jednotek procent) na koncové ceně výrobků. Výroba pro export dává práci více než 100 milionům Číňanů v hlavních i navazujících odvětvích. ČLR má uzavřeno na 20 dohod o volném obchodu s jinými státy nebo regiony, další dohody jsou v jednání.
Další vyhlášené úkoly jsou zaměřeny např. na "zelenou ekonomiku", která má přispět ke zkvalitnění zemědělství a ke zlepšení životního prostředí (smog v městských aglomeracích).
Stejně jako řada jiných zemí stojí i Čína před řešením mnohých problémů současného světa. Stárnutí populace klade zvýšené nároky na péči o seniory, kde je nedostatek kapacit např. v domech s pečovatelskou službou. Podobný deficit je i v oblasti tzv. sociálního bydlení. Mezi nezaměstnanými je i 6 milionů lidí s vysokoškolským vzděláním. Nové úkoly čekají čínskou společnost také v oblasti sjednocení sociálního pojištění, zejména s ohledem na důstojné postavení obyvatel venkova. Pro venkov se chystá rovněž liberalizace vlastnických vztahů k pozemkům a dalším nemovitostem.
V populační politice budou zmírněna pravidla "politiky jednoho dítěte". V zájmu udržitelnosti důchodového systému se počítá s progresivním zvyšováním důchodového věku.
Zásadním krokem v právní oblasti má být zrušení "převýchovy prací", která byla uplatňována i vůči osobám, které se nedopouštěly přímo kriminálních činů. Zároveň má být posílena nezávislost soudnictví.
KS Číny považuje svou pozici ve společnosti nadále za klíčovou. Svou autoritu chce dále posilovat především odbyrokratizováním rozhodovacích procesů a hospodárností ve všech oblastech řízení.
V mezinárodních vztazích ČLR důsledně uplatňuje politiku míru a udržuje pozitivní vztahy zejména se svými sousedy. Významné jsou její vztahy s KLDR. ČLR má zájem na stabilitě na Korejském poloostrově, dlouhodobě podporuje každou snahu o jednání mezi oběma korejskými státy a s jistým napětím sleduje, jaký směr bude mít politika současného vedení KLDR. Citlivé jsou vztahy mezi ČLR a Japonskem vzhledem ke konfliktní minulosti. Ve vztahu s rozvojovými zeměmi v různých částech světa bude Čína pokračovat v ekonomické spolupráci a v pomoci těmto zemím. Se zeměmi střední a východní Evropy rozvíjí ČLR vztahy v oblasti obchodu, investic, dopravní infrastruktury, energetiky, finančnictví, výměny lidských zdrojů aj. V minulých letech se konalo již několik summity ČLR a zemí střední a východní Evropy na úrovni předsedů vlád, další summit bude v r. 2014. S Ruskem udržuje Čína dlouhodobě přátelské vztahy, jejich vzájemná spolupráce má oboustranně strategický význam a rozvíjí se postupně i ve vojenské oblasti, při zachování "důvěry i rivality" mezi oběma velmocemi. Každoročně vycestuje do zahraničí na 100 mil. čínských turistů. V zájmu zpřístupňování informací o minulosti a současnosti Číny pracuje "čínský státní fond na podporu rozšiřování čínské kultury do světa" se zaměřením na filozofii, etiku, umění a další oblasti, kde může Čína poskytnout světu poznatky ze svých mnohasetletých tradic.
V r. 2014 uplyne 65 let od navázání diplomatických vztahů mezi ČLR a ČR. Současné vztahy obou zemí jsou občas poznamenány neuváženými kroky některých českých politiků, jako jsou kontakty s dalajlámou nebo se samozvanou ujgurskou exilovou "reprezentací", nepodložená kritika situace v Tibetu apod., což Čína vnímá jako pokusy o vměšování do jejích vnitřních záležitostí. Naproti tomu pozitivní bylo konání čínsko-českého investičního fóra v r. 2013 v Praze. Byly položeny základy k pravidelnému setkávání hejtmanů a primátorů českých a čínských regionů a velkých měst (první setkání se konalo v r. 2013 v ČLR). V oblasti turistiky meziročně roste zájem Číňanů o cesty do ČR (180 tisíc v r. 2013), zatím však převážně s minimální délkou pobytu. Jednou z příčin je absence přímého leteckého spojení, což ztěžuje i obchodní styky. Mezi každoročně oceňovanými sinology z celého světa jsou na předních místech i čeští sinologové, existují velmi dobré kontakty např. mezi Orientálním ústavem AV ČR a čínskými institucemi. Pozitivně jsou hodnoceny kontakty mezi velvyslanectvím ČLR v Praze a KSČM.
Ve druhé části setkání paní chargé d´affaires ochotně odpovídala na dotazy přítomných. Např. sdělila, že před závažnými rozhodnutími státního vedení se konají průzkumy veřejného mínění k danému tématu, aby byl zjištěn názor občanů. Dále seznámila přítomné se záměrem vybudovat ekonomickou zónu podél "hedvábné stezky" a železniční magistrálu z Číny až do západní a severní Evropy k usnadnění obchodní výměny. Na dotaz k problému rozvírajících se nůžek mezi příjmy nejchudších a nejbohatších skupin Číňanů potvrdila, že rozdíly v životní úrovni jsou skutečně velké.
Závěrem byl vyjádřen oboustranný zájem o další vzájemné kontakty, které lze očekávat i po očekávaném nástupu (počátkem února 2014) nové velvyslankyně ČLR na zastupitelský úřad v Praze.

Dodatek: Nová velvyslankyně ČLR v Praze paní Ma Keqing předala pověřovací listiny prezidentu ČR dne 25.2.2014.

Poslední aktualizace:
26.2.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz