V rámci programu shromáždění KSV k 20. výročí Klubu 11. února 2010 byla předána ocenění autorům

nejlepších odborných, vědeckých a výzkumných prací v oboru společenských věd,

které výrazně přispěly k šíření levicových myšlenek a idejí.

Předávání se zúčastnili předseda KSČM JUDr. Vojtěch Filip a místopředseda KSČM JUDr. Stanislav Grospič.

Navržené práce hodnotila porota pod vedením prof. Ing. Františka Zicha, DrSc.

Porota konstatuje, že v polistopadovém období bylo zpracováno a vydáno velké množství odborných textů společenskovědního charakteru, které mají pozitivní dopad na levicové myšlení veřejnosti.

Jde o díla a práce z různých oborů společenských věd, která mají teoretickou a výzkumnou povahu.

O jejich vytvoření se zasloužily desítky autorů, kteří svojí záslužnou tvorbou po celých dvacet let působili proti záplavě neobjektivních a účelových informací. Jejich práce se setkaly s pozitivní odezvou odborných kruhů a širší veřejnosti.

Patří k nim především filozofické dílo Ivana Svitáka. Porota hodnotí mimořádně pozitivně rozsáhlé vědecké práce autorů Jana Kellera, Oskara Krejčího, Miloslava Ransdorfa a Zdeňka Háby. Dále pak knihy a texty Zdeňka Klanici, Miroslava Grebeníčka a Miroslava Vacka.

Oceňuje i výzkumné, encyklopedické a vzpomínkově orientované texty jednotlivců, někdy i kolektivů J. A. Nováka, Slavomíra Ravika, Rudolfa Černého, Petra Saka a dalších.

Porota obdržela od různých organizací a jednotlivců celkem 32 návrhů na udělení individuálních cen a uznání, a po pečlivém zvážení rozhodla udělit těmto autorům:

 

CENY KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD:

Autor

ZA

Obor

Rozsah

Rok

vydání

VYDÁNO VE FORMĚ

Vydavatel

POZNÁMKY

FRAJDL

Jiří

za soubor textů o novodobých českých dějinách

historie

43 textů, cca 700 s.

2001 - 2008

43 brožur, studijních textů o marxistickém pohledu na české dějiny

Křesťansko

sociální hnutí, zčásti Futura

k doporučení na souborné knižní vydání těchto studií

LEDVINA František

za dílo „Základy marxistické filozofie“

filozofie

CD

5,7 MB

2006

CD

vlastní a sponzor

s přihlédnutím k modernímu způsobu zpracování vzdělávacích textů

PRŮCHA

Václav a kol.

za dílo „Hospodářské a sociální DěJINY Československa“ –

 i. díl

ekonomie, historie

1002 s.

2009

kniha

Nakladatelství Doplněk Brno

s přihlédnutím k objektivnímu přístupu a respektování historických souvislostí a k další rozsáhlé tvorbě

 

uznání KLUBU společenských věd - in Memoriam:

Autor

Za

Obor

Rozsah

Rok

vydání

VYDÁNO VE FORMĚ

Vydavatel

POZNÁMKY

BAUER

Jiří

za dílo „Otázka komunismu“

politologie

255 s.

2006

kniha

Futura

aktuální politologická studie mapující vývoj a perspektivy marxismu

MORAVEC

Jaroslav

Za dílo „Pohledy do českých dějin“

historie

247 s.

2009

kniha

Futura

kniha objektivně a systematicky mapuje historii naší země do roku 1918

 

uznání KLUBU společenských věd:

Autor

Za

Obor

Rozsah

Rok

vydání

VYDÁNO VE FORMĚ

Vydavatel

POZNÁMKY

Formánek Miloslav

Za Soubor koncepčních textů k marxistickému pojetí socialismu

filozofie

cca 59 s.

2004 – 2009

texty ve sbornících,

zčásti volné

většinou vlastní

s přihlédnutím k dalším rozsáhlým pracím

GROUŠL

Josef

za dílo „ČR a SRN

na prahu 21. století“

historie, politologie

112 s.

2003

kniha

Orego

s přihlédnutím k dalším pracím

HAUBELT

Josef a kol.

za sborník statí „OSmačtyřicátý“

historie

134 s.

2009

kniha

Futura a.s.

s přihlédnutím k badatelské činnosti celého autorského kolektivu

KOVANDA František

Za knihu „85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ“

historie

316 s.

2006

kniha

OV KSČM

Praha 4

s přihlédnutím k dalším textům, zejména

„Kapitoly z dějin KSČ v Praze 4“

Šafránek Ladislav

za knihu „Poločas rozpadu“

ekonomie

107 s.

2007

kniha

Orego

s přihlédnutím k dalším pracím a publicistické činnosti

ŠTRAIT

Jaroslav

za knihu „TRUTNOV A  JEHO  KRAJ

historie

182 s.

2009

kniha

OV KSČM Trutnov

s přihlédnutím k další činnosti v regionální historii

TOŠENOVSKÝ Ludvík

za knihu „ZA PRAVDOU VE FILOZOFII V PRŮVANU SPOLEČENSKÝCH PROMĚN“

filozofie

248 s.

2009

kniha

Orego

s přihlédnutím k další tvorbě v oblasti marxistické filozofie

VACEK Lubomír

za Soubor výzkumů veřejného mínění

sociologie

zprávy ze 40 výzkumů

1992 - 2009

zprávy ze

sociologických

výzkumů

Klub společenských věd

 s přihlédnutím k efektivnímu použití v politické praxi

ZEMAN

Jan

za knihu „Ekonomické základy trvale udržitelného vývoje“

ekologie, ekonomie

171 s.

2002

kniha

Univerzita Palackého Olomouc

a za soustavnou vědecko- publicistickou činnost

 

 

Porota vysoce oceňuje další společenskovědní odborné texty levicového zaměření zpracované v posledních letech s doporučením ke knižnímu vydání:

                                                                                                                     

Autor

Titul

Obor

Rozsah

Rok

vydání

VYDÁNO VE FORMĚ

Vydavatel

POZNÁMKY

FAJT

Jindřich

LISTOPAD 1989 –

Drama nerovného střetu a rovnost šancí

interdisciplinární

132 s.

2009

brožované

vlastní

Herold

Ilja

Česká ekonomika po druhé světové válce

ekonomie, statistika

129 tab.  ve 4 dílech

2009

CD

vlastní

Kostka Zdeněk

Estetické vědomí

kulturologie

28 s.

2005

volné texty

vlastní

Sirůček

Pavel

Nekapitalistická vize ve světle soudobé globalizace

a dlouhých vln

ekonomie

16 s.

2007

volný text

vlastní

a další texty zejm. vzdělávacího charakteru

Suchánek

Josef

Soubor textů k sociální rovnosti a spravedlnosti

filozofie

cca 40 s.

2005 – 2008

volné texty

vlastní

 

S kladným ohlasem levicově smýšlejících českých čtenářů se setkávají rovněž díla slovenských autorů. Porota vyjadřuje poděkování a ocenění za práce zpracované slovenskými autory: Karolem Ondriášem a Jánem Jurištou.

 

Porota oceňuje rovněž práci a iniciativu občanského sdružení SOCIALISTICKÝ KRUH

v oblasti levicově orientovaného rozvoje vědeckého poznání.

 

Porota vyjadřuje uznání a poděkování

nakladatelství FUTURA a.s.  a Nakladatelství OREGO o. S.

za vydávání společenskovědní literatury levicového zaměření v polistopadovém období, a také za pozornost a iniciativu, kterou věnujÍ distribuci těchto prací.