Dne 22. 2. 2012 se uskutečnilo slavnostní zasedání KSV při příležitost udílení cen autorům za odborné publikace levicového zaměření. Byla to již druhá akce, jejímž cílem je ocenit publikace, které významným způsobem přispěly v uplynulých dvou letech k myšlenkovému obohacení levicového světového názoru v různých společenských vědách i v praktické politice.

 

Ocenění

levicově zaměřených odborných prací Vydaných v letech 2010 - 2011

 

Porota vedená prof. Václavem Průchou na třech zasedáních posoudila celkem 26 návrhů od jednotlivců a institucí a na základě jejího doporučení

výbor Klubu společenských věd přijal toto rozhodnutí:

 

Klub společenských věd vyjadřuje mimořádné ocenění autorům, jejichž práce jsou významným přínosem pro rozvoj společenskovědního poznání a to:

Janu Kellerovi - především za práci „Tři sociální světy“

Oskaru Krejčímu - především za publikaci „Válka“ a za publikaci „Lidská práva“

Miloslavu Ransdorfovi - především za práci „Ekonomika pro člověka“

Autoři obdrží děkovný dopis Klubu společenských věd

…………………………………………………………………………………….

Klub společenských věd udělil tři hlavní cenY, a to

Zdeňku Hábovi

za publikované odborné statě z oboru ekonomie

s přihlédnutím k jeho dlouholeté erudované vědecké činnosti

Stanislavu Kábelemu

za publikaci „BABICE - dokumenty a polemiky“,

která je jedinečnou vědecky zdokumentovanou prací o významné historické události,

a současně s přihlédnutím k autorově další knize „Orosené vzpomínky“

týdeníku pro literaturu a kulturu OBRYS kmen

za odborné statě z kulturologie a dalších společenskovědních oborů,

které jsou výrazným přínosem k hodnocení stavu české kultury,

a současně s přihlédnutím k mnohaletému publikování vědecko-kulturních statí

………………………………………………………………………………………………

Klub společenských věd udělil čtyřem autorům cenu Klubu společenských věd, a to

Věře Beranové

za knihu „Z dějin českého estetického a uměnovědného myšlení 2011“

s přihlédnutím k dalším pracím autorky z oboru kulturologie

Jiřímu Dolejšovi

za knihu „Levice mezi minulostí a budoucností“

s přihlédnutím k dalším odborně orientovaným statím autora

Jindřichu Fajtovi

za knihu „Listopad 1989“

s přihlédnutím k další práci autora „Nevědomí na cestě ke komunismu“

Tomáši Hejzlarovi

za statě z oboru kulturologie zaměřené k vědeckému pojetí kulturní tvorby

…………………………………………………………………………………………

Klub společenských věd udělil cenu Klubu společenských věd pro mladé autory do 35 let

Iloně Švihlíkové

za knihu „Globalizace a krize“

s přihlédnutím k aktuálně vydávaným statím autorky k současné hospodářské krizi

……………………………………………………………………………………………………

Klub společenských věd vyjádřil uznání šesti autorům a kolektivům

za zpracování a vydání společenskovědních odborných prací:

Kolektivu Klubu českého pohraničí pod vedením Karla Jandy

za sborník statí „Ve šlépějích Chodů“

Václavu Bartíkovi

za zpracování souboru volných listů „Pamětní desky na území Hlavního města Prahy“ a za stať „Pokus o ztrátu paměti“ v odborném sborníku

Jánu Mišovičovi a kolektivu

za publikaci „Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění“

slovenskému autorovi Peteru Dinušovi

za knihu „Vyrovnávanie sa s minulosťou?“

Josefu Kůtovi

za 19 statí historického zaměření zpracovaných v posledních letech

s přihlédnutím k jeho celoživotní odborné historické činnosti

Janu Kuxovi a kolektivu

za práci „Internační tábor Svatobořice“

s přihlédnutím k dřívějším pracím na toto téma

………………………………………………………………………………

Klub společenských věd mimo původních ujednání propozic vyjádřil na návrh odborné poroty uznání ZA PŘEKLADY

výrazně levicově orientovaných odborných prací zahraničních autorů dvěma předkladatelům, a to

Rudolfu Převrátilovi

za překlad knihy anglických autorů „Kybersocialismus“

Miroslavu Vráželovi

za překlad knihy francouzského autora „Malý příspěvek k Černé knize antikomunismu a kontrarevoluce“

 

Klub společenských věd takto vyjadřuje nejen dík za publicitu levicově orientovaných děl, ale současně i vyzývá další odborníky k jejich aktivnímu vyjadřování se k současnému společenskému dění a osvětovému šíření pokrokových myšlenek.

Výbor Klubu společenských věd