Klub “Prameň poznávania” Bratislava

(historie našich vzájemných kontaktů)

Klub společenských věd (KSV) navázal kontakty a spolupráci se sesterským klubem  “Prameň poznávania” (PP) při KV KSS v Bratislavě, jejímž hlavním účelem byla výměna informací.

Zde uvádíme některá fakta z historie naší vzájemné spolupráce.

 

Informace o úmyslu založení obdoby KSV v Bratislavě (vloženo 8.3.2010)

Na jaře loňského roku došlo z iniciativy předsedy KSV s. Vacka k setkání delegace KSV na ÚV KSS v Bratislavě s úmyslem navázat konkrétní odborné kontakty mezi levicově orientovanými odborníky obou zemí. Výklad činnosti Centra teoretických a strategických studií a Klubu společenských věd vedl k dalšímu setkání v Praze a poté k ustavení pracovní skupiny v Bratislavě. Ta se rozhodla pojmenovat svoji připravovanou organizaci „Prameň poznávania“, v duchu smyslu jejího založení. Od počátku bylo rozhodnuto využít zkušeností KSV ze své činnosti i v podobě organizační formy. Aniž by však došlo k vlastnímu organizačnímu uspořádání, pracovní skupina uspořádala semináře pro zájemce o aktuální odborné problémy za metodické pomoci ze strany KSV. (Fotografie z jednání 22.4.2009 viz zde).

Dne 20. 11. 2009 se uskutečnil seminář na téma „Názory na stav české a slovenské ekonomiky“. Z Bratislavy se zúčastnilo 35 zájemců, při čemž seminář řídil předseda KV KSS Bratislava s. Marton. KSV reprezentoval jako hlavní přednášející s. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., který ve výstižném a na fakta bohatém referátu obeznámil přítomné se současným stavem ekonomiky ČR s návaznostmi na činnost EU. Z odborníků KSS pronesla své sdělení místopředsedkyně KV KSS s. Ing. Staroselská o konfrontaci slibů V. Havla se skutečností, a dále s konkrétními informacemi o stavu slovenské ekonomiky. Zejména tato  druhá část byla velmi faktograficky bohatá.

Účastníci byli rovněž informováni o iniciativě vytvořit v Bratislavě obdobu KSV a o prohlubující se vzájemné spolupráci s KSV. Formy metodické pomoci KSV budou hlavně spočívat ve výměně odborných společenskovědních informací i lektorů. Osobní vztahy reprezentantů obou složek zajišťují dobrou kontinuitu spolupráce a podstatné předpoklady pro ideovou pomoc ve společném levicovém hnutí.

Výborná publikace s. Ondriaše „Víťazstvo „demokracie“, socialismus versus kapitalismus po 20 rokoch“ s mnoha názornými grafy o ekonomice ČSSR do r. 2000 a SR po r. 2000 byla doporučena ke studiu členům KSV i CTSS. Recipročně byl zájemcům na Slovensku nabídnut soubor grafů o ekonomice ČSSR do r. 2000 a ČR po r. 2000 od autora Ing. Herolda. Ekonomové obou stran si tak mohou vzájemně porovnávat získaná data. (Fotografie ze semináře 20.11.2009 viz zde).

 

Jednání se zástupci pracovní skupiny „Prameň poznávania“ dne 22. 1. 2010 (vloženo 8.3.2010)

Účelem jednání za přítomnosti Zdenko Martona, předsedy KV KSS Bratislava, Tomáše Kravendy, podpredsedy KV KSS Bratislava, Miloslav Boďi, člena výboru „Prameň poznávania“ (PP) a Ivo Látala, místopředsedy KSV Praha bylo prodiskutovat stav zakládání organizace, eventuální možnosti založení regionální skupiny Klubu v Bratislavě, zhodnotit dosavadní výsledky spolupráce mezi iniciátory z KSS a KSV Praha a nabídnout další oblasti vzájemné spolupráce.

Účastníci posoudili kriteria činnosti regionální skupiny, navržená zástupcem KSV, a pracovní skupina je na svém zasedání posoudí. Hlavním předmětem spolupráce by byla:

      - intenzivní vzájemná informovanost vedení KSV a regionální skupiny o činnosti, záměrech, plánech, předávání odborných statí a jejich distribuce všem členům KSV jak v Česku, tak i na Slovensku,

      - využívání vzájemné výměny odborníků-lektorů z obou stran,

      - společné využívání webové stránky KSV (doplnění stránky o činnosti bratislavské regionální skupiny a hlavně zajištění dodávky informací odpovědnou osobou z regionální skupiny),

      - oboustranné dodávání informací o činnosti i výsledcích stranickému tisku KSS (Hlas komunistov) a KSČM (HaNo).

Všechny námi diskutované náměty budou projednány pracovní skupinou PP a výborem KSV, zejména uplatnění dělby práce funkcionářů orgánů při rozšiřující se spolupráci. V případě kladného výsledku budou výborem KSV v příštím roce upraveny Stanovy KSV (na valném shromáždění KSV) vložením ustanovení o možnosti zakládat zahraniční regionální skupiny (pobočky). Do té doby bude vzájemná spolupráce pokračovat na základě dosavadních osobních vztahů. Rovněž byly nabídnuty další náměty na formy spolupráce jako:

    - účast odborníků-specialistů na zpracovávání hesel Velkého slovníku společenských pojmů,

    - podíl na přípravě a realizaci vzdělávání levicových kádrů v duchu marxistické metodologie (vytvoření mezinárodní vzdělávací instituce),

    - potřebě získávat, soustřeďovat a distribuovat odborné (vědecké) statě a informace od zahraničních levicových a komunistických specialistů,

Na únor je připravován seminář na téma „Klady a nedostatky demokracie“, na nějž by kromě referenta ze Slovenska mohl přijet i referent KSV z Prahy. Na březen je opět plánována  přednáška Ing. Šafránka z Prahy).

Po tomto jednání následoval seminář nad knihou „Zpět k Marxovi“ PhDr. L. Blaha, Ph.D., ze SAV Bratislava.

 

Beseda o knize Ľ. Blaha  „Späť k Marxovi?“, Bratislava, 22.1.2010 (vloženo 8.3.2010)

Předané texty z klubu "Prameň poznávania" (texty jsou ve slovenštině a nejsou redigovány KSV)

 - úvodní slovo (Word)

 - diskuse (Word)

 (Fotografie ze semináře 22.1.2010 viz zde).

 

Beseda KSV s Ing. Janou Staroselskou „K ekonomickej problematike súčasnosti“, Praha, 27.4.2011 (vloženo 28.4., aktualizováno 9.5.2011)

Na pozvání KSV navštívila Prahu členka klubu „Prameň poznávania“ Ing. Jana Staroselská. Ve své přednášce seznámila přítomné se současnou ekonomickou problematikou SR a v následné besedě odpovídala na dotazy a polemiky posluchačů. Shrnutí obsahu přednášky a besedy najdete na naší stránce Hodnocení uskutečněných akcí.

 (Fotografie z besedy 27.4.2011 viz zde).

 

Fotogalerie (vloženo 24.3.2010, aktualizováno 28.4.2011)

1.      První setkání delegace KSV s účastníky v Bratislavě 22.4.2009:

(kliknutím na vybraný obrázek ho zvětšíte)

Popis: Načítá se obrázek Bratislava20090422-1.jpg     Popis: Načítá se obrázek Bratislava20090422-2.jpg

Informujeme o činnosti KSV – referuje místopředseda KSV doc. Ing. Ivo Látal, CSc.

2.      Seminář v Bratislavě 20.11.2009:

(kliknutím na vybraný obrázek ho zvětšíte)

Popis: Načítá se obrázek Bratislava20091120-1.jpg     Popis: Načítá se obrázek Bratislava20091120-2.jpg     Popis: Načítá se obrázek Bratislava20091120-3.jpg

Zahájení semináře                      Referuje Ing. Šafránek, CSc.          Referuje Ing. Staroselská

3.      Seminář v Bratislavě 22.1.2010:

(kliknutím na obrázek ho zvětšíte)

Popis: Načítá se obrázek Bratislava20100122.jpg

Referuje Dr. Blaha

 4.      Beseda s Ing. Janou Staroselskou v Praze 27.4.2011:

(kliknutím na obrázek ho zvětšíte)

Popis: Načítá se obrázek Staroselska20110427-2.jpg